Rubber dam

სრულიად უმტკივნეულო და უზრუნველყოფს კბილის დაბჟენის მაღალ ხარისხს ,გვიცავს ბჟენის ამოვარდნისგან და მუშაობისას გვიქმნის მაქსიმალურად სტერილურ გარემოს.
Itთანამედროვე სტანდარტებით კბილის ნებისმიერი დაზიანების მკურნალობისას აუცილებლობას წარმოადგენს რაბერდამის (კოფერდამის) სისტემის გამოყენება.